search  
 
-A +A
 
www.snc.co.th รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้ ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา    
Solution สำหรับสถาบันศึกษา
Solution สำหรับบริษัท\องค์กร
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกัน/การเคลมและแบบฟอร์ม
แจ้งปัญหาการใช้งานและแบบฟอร์ม
สมัครตัวแทนจำหน่าย
เกี่ยวกับเรา
สมัครงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งบริษัท
ร้องเรียน
Sitemap
 
 

เงื่อนไขการรับประกัน/การเคลมและแบบฟอร์ม

 

 

 แบบฟอร์มใบเคลมสินค้า 

  ดาวน์โหลด           


  เงื่อนไขการรับประกันสินค้า                            
 

 

 • บริษัท SNC รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อจาก SNC เท่านั้น  โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของ
          สินค้านั้นๆ 
 • ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึง
          สินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป)
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่
          ได้ระบุ ไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ 

 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง จากอุบัติเหตุ
          เช่น แตกหัก จากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ 
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการติดตั้งการดัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปิด
          ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท 
 • สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯจะทำการซ่อมแซม เปลี่ยนตัวสินค้าหรือเปลี่ยน
          ไหล่ชิ้นส่วนให้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก
 • การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ และตัว
          แทนของบริษัทฯ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งาน

          กรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปเคลมหรือเปลี่ยน

 • Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)หรือสติ๊กเกอร์รับประกันต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีก ขาด ชำรุด เสียหาย
          เลือนลางไม่ชัดเจน หรือ ถูกแก้ไข 
 • ไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซม หรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง
 
 

สินค้าที่ผิดเงื่อนไขหรือไม่อยู่ในการรับประกัน

 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป

   
 • สินค้ามีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง  ได้แก่  มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ
          มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น

 • สติ๊กเกอร์รับประกันของ SNC และบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริษัทผู้ผลิต ไม่สมบูรณ์มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ
          แก้ไข  หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

 • ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.)
   
   
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า

   
 • สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า ภัยธรรมชาติเป็นต้น

   
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ

 • มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 
 

เงื่อนไขการเคลมสินค้าที่เสียภายใน 7 วัน หรือ 1 ปี และ 3 ปี    

 • ผลิตภัณฑ์บกพร่องเสียของ Hardware จากการใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า (อ้างอิงจากใบเสร็จ)

 • ผลิตภัณฑ์ที่เสียต้องไม่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ใช้

 • ต้องไม่เกิดจาการใช้งานผิดปกติหรือผิดวัตถุประสงค์จากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ

 • ตัวเครื่องต้องมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายหรือผิดปกติไป เช่น แตก หัก บิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ และต้องไม่ผ่านการใช้งานผิดประเภท หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

 • อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งาน ทุกชิ้นต้องอยู่ครบ ไม่ขาด สูญหายหรืออยู่ในสภาพชำรุด

 • ตัวเครื่อง อุปกรณ์เสริม คู่มือการใช้งานต้องบรรจุอยู่ในกล่องของสินค้า Serial สินค้าของเครื่องและกล่องต้องตรงกัน

   ขั้นตอน กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าเข้ามาซ่อมที่บริษัทด้วยตนเอง

 • ลูกค้าจะได้ รับใบรับซ่อม ซึ่งจะระบุ Serial No. และ หมายเลข JOB
   
 • ทำรายการ ตรวจสอบรายการส่งซ่อม โดยกรอกข้อมูล Serial No. หรือ หมายเลข JOB 
   
 • ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่ส่งซ่อมว่าเป็นตามอาการที่แจ้งในใบส่งซ่อมจริงและทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ภายใน 30 นาทีนับจากเวลาที่ทำรายการ 

   ขั้นตอน กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าเข้าซ่อมผ่านทางตัวแทนจำหน่ายหรือทางไปรษณีย์ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

 • ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดใบส่งซ่อม

 • ทำรายการ ตรวจสอบรายการส่งซ่อม โดยกรอกข้อมูล Serial No. หรือ หมายเลข JOB 

 • ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบ หมายเลข JOB และ Serial No. ของสินค้า และทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่พร้องส่งสินค้าไปยังลูกค้าภายใน 1-2 วันนับต้องแต่วันที่ได้สินค้าหรืออาจจะทำการส่งสินค้าไปเปลี่ยนที่สถานที่ตั้งของสินค้านั้น  


 
  | รูปแบบโซลูชั่น | บริการและดาวน์โหลด | วิดีโอความรู้ | ตัวแทนจำหน่าย | เกี่ยวกับเรา  
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
99/29 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Tel : 02-9621233, 096-846-0080 Fax: 02-9621300
Email : info@snc.co.th
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic