search  
 
-A +A
 
www.snc.co.th รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้ ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา    
Solution สำหรับสถาบันศึกษา
Solution สำหรับบริษัท\องค์กร
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกัน/การเคลมและแบบฟอร์ม
แจ้งปัญหาการใช้งานและแบบฟอร์ม
สมัครตัวแทนจำหน่าย
เกี่ยวกับเรา
สมัครงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งบริษัท
ร้องเรียน
Sitemap
 
 





การสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย

          เพื่อพัฒนาและเพิ่มช่องทางการขายให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นกับตลาดในประเทศไทย สำหรับดีลเลอร์ที่เป็น   ผู้จำหน่ายสินค้า NComputing หรือดีลเลอร์รายใหม่ ทางบริษัทฯ มีแนวคิดในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับดีลเลอร์ทั่วประเทศโดย “SNC Partnership Program” เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด โดยดีลเลอร์ที่สามารถบรรลุยอดขายและผ่านการคัดเลือก สามารถได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้


 

 

 แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย 

  ดาวน์โหลด           



  รายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย ของ SNC
 
 
 • ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก
 • มีการจดทะเบียนการค้ากับกรมทะเบียนการค้าถูกต้องแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดำเนินจดยกเลิกหรือถูกเพิกถอน ใบทะเบียนการค้า 
 • มีความสามารถบริหารงานและพัฒนาการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หรือตามข้อกำหนดที่บริษัท
  จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมให้บริษัทตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อหรือเครดิตหรือ  
  ข้อมูล อื่นใดที่ผู้แทนจำหน่ายมีอยู่กับบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการพิจารณาการให้เครดิตแก่ผู้แทนจัดจำหน่าย รวมทั้ง
  ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้ทุกประการ 
 • ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมแจ้งบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา 
 • ผู้แทนจัดจำหน่ายสามารถดูแลและปฎิบัติต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการจำหน่ายสินค้าแล้วตามเงื่อนไขการรับประกัน และข้อกำหนดของ 
  การบริการที่บริษัทกำหนดไว้ได้โดยเคร่งครัด 
 • ผู้แทนจัดจำหน่ายสามารถปฎิบัติตามข้อตกลงในการซื้อสินค้าและข้อกำหนดการชำระเงินที่บริษัทกำหนดได้โดยเคร่งครัด 
 • ผู้แทนจัดจำหน่ายสามารถส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมตามแต่ที่บริษัทจะจัดขึ้น โดยทางบริษัท
  จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 
 • ทางบริษัทขอสิทธิ์ในการพิจารณาบอกยกเลิกการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายโดยแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ขาดการติดต่อ หรือไม่มีการทำธุรกิจ
  ร่วมกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายได้ครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารที่ 
  ได้จากผู้แทนจัดจำหน่ายมี ข้อความเท็จ ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งผู้แทน 
   จัดจำหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว
 
 

เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะมอบให้ดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 • หนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นดีลเลอร์ของ SNC (Certificate of SNC Authorized Partner) 
 • SNC มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนปริมาณการขายให้ทางดีลเลอร์ "where to buy" ในช่องทางต่างๆ 
 • ได้รับโบนัสคืนกลับพิเศษ เมื่อมีการบรรลุยอดขายได้ตามเป้า 
 • มีการประกันราคาในกรณีโปรเจ็คมีระยะเวลายาวนาน 
 • มีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ทีมงานของดีลเลอร์ทั้งในส่วนของ Technician และ Sales 
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รวมไปถึงโบรชัวร์สินค้า และการสนับสนุนการแสดงสินค้า ฯลฯ 
 • ดีลเลอร์ได้รับสิทธิในการได้รับแพ็คเก็จท่องเที่ยว เมื่อสามารถบรรลุยอดขายได้ต่อเนื่องทุก ๆ ไตรมาศ
 
       ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
 1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ
 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยังฝ่ายขาย โทร.02-9621233 แฟกซ์ 02-962-1300
 3. วิธีการส่งเอกสารมีดังนี้ 
       3.1 โดยตนเอง 
       3.2 โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ของบริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด 
       3.3 โดยไปรษณีย์ : บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด 99/29 หมู่4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้ น 6
                                  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัคร และเอกสารประกอบส่วนงานสนับสนุนการขายจะส่งจดหมายผลการสมัครทางโทรสารหรือทาง E-mail มา
   ยังท่านภายใน 3 วันทาการ (ภายหลังจากท่านนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)
 
 
  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

 1. ใบสมัครตัวแทนจาหน่าย
 2. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
 3. หนังสือรับรอง(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 4. ภพ. 20 หรือทะเบียนการค้า
 5. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ 
 6. แผนที่ตั้งสำนักงาน
 7. COMPANY PROFILE – ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 8. ภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ/สถานที่หน้าร้าน


 
  | รูปแบบโซลูชั่น | บริการและดาวน์โหลด | วิดีโอความรู้ | ตัวแทนจำหน่าย | เกี่ยวกับเรา  
  ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
99/29 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 11
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Tel : 02-9621233, 096-846-0080 Fax: 02-9621300
Email : info@snc.co.th
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic