/
  Search
-A +A
 
www.snc.co.th
รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้
ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา  
Microsoft WMS Solution
Userful Multiplatform Solution
Monitors Anywhere Solution
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและเอกสาร
ดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์
เงื่อนไขการรับประกัน/การเคลมและแบบฟอร์ม
แจ้งปัญหาการใช้งานและแบบฟอร์ม
Windows Multipoint Server 2011
Windows Multipoint Server 2012 New Feature
Userful Multiplatform
Monitor Anywhere
สมัครตัวแทนจำหน่าย
เกี่ยวกับเรา
สมัครงาน
แบบฟอร์มสมัครงาน
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งบริษัท
ร้องเรียน
Sitemap
      
 


การสมัครเป็น ตัวแทนจำหน่าย

          เพื่อพัฒนาและเพิ่มช่องทางการขายให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นกับตลาดในประเทศไทย สำหรับดีลเลอร์ที่เป็น   ผู้จำหน่ายสินค้า NComputing หรือดีลเลอร์รายใหม่ ทางบริษัทฯ มีแนวคิดในเรื่องของการสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับดีลเลอร์ทั่วประเทศโดย “SNC Partnership Program” เพื่อพัฒนาช่องทางการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจัดสรรสินค้าให้เหมาะสมกับตลาด โดยดีลเลอร์ที่สามารถบรรลุยอดขายและผ่านการคัดเลือก สามารถได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้


 

 

 แบบฟอร์มสมัครตัวแทนจำหน่าย 

  ดาวน์โหลด             รายละเอียดการเป็นตัวแทนจำหน่าย ของ SNC
 
 
  • ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นหลัก
  • มีการจดทะเบียนการค้ากับกรมทะเบียนการค้าถูกต้องแล้ว และไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาดำเนินจดยกเลิกหรือถูกเพิกถอน ใบทะเบียนการค้า 
  • มีความสามารถบริหารงานและพัฒนาการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หรือตามข้อกำหนดที่บริษัท
    จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมให้บริษัทตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อหรือเครดิตหรือ  
    ข้อมูล อื่นใดที่ผู้แทนจำหน่ายมีอยู่กับบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทในการพิจารณาการให้เครดิตแก่ผู้แทนจัดจำหน่าย รวมทั้ง
    ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของบริษัทได้ทุกประการ 
  • ผู้แทนจัดจำหน่ายยินยอมแจ้งบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา 
  • ผู้แทนจัดจำหน่ายสามารถดูแลและปฎิบัติต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการจำหน่ายสินค้าแล้วตามเงื่อนไขการรับประกัน และข้อกำหนดของ 
    การบริการที่บริษัทกำหนดไว้ได้โดยเคร่งครัด 
  • ผู้แทนจัดจำหน่ายสามารถปฎิบัติตามข้อตกลงในการซื้อสินค้าและข้อกำหนดการชำระเงินที่บริษัทกำหนดได้โดยเคร่งครัด 
  • ผู้แทนจัดจำหน่ายสามารถส่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมตามแต่ที่บริษัทจะจัดขึ้น โดยทางบริษัท
    จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 
  • ทางบริษัทขอสิทธิ์ในการพิจารณาบอกยกเลิกการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายโดยแจ้งให้ทราบ ในกรณีที่ขาดการติดต่อ หรือไม่มีการทำธุรกิจ
    ร่วมกัน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายได้ครบถ้วน หรือตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเอกสารที่ 
    ได้จากผู้แทนจัดจำหน่ายมี ข้อความเท็จ ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งผู้แทน 
     จัดจำหน่ายยินยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณีแต่เพียงฝ่ายเดียว
 
 

เงื่อนไขและผลประโยชน์ที่ทางบริษัทฯ จะมอบให้ดีลเลอร์ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  • หนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นดีลเลอร์ของ SNC (Certificate of SNC Authorized Partner) 
  • SNC มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนปริมาณการขายให้ทางดีลเลอร์ "where to buy" ในช่องทางต่างๆ 
  • ได้รับโบนัสคืนกลับพิเศษ เมื่อมีการบรรลุยอดขายได้ตามเป้า 
  • มีการประกันราคาในกรณีโปรเจ็คมีระยะเวลายาวนาน 
  • มีการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ทีมงานของดีลเลอร์ทั้งในส่วนของ Technician และ Sales 
  • จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย รวมไปถึงโบรชัวร์สินค้า และการสนับสนุนการแสดงสินค้า ฯลฯ 
  • ดีลเลอร์ได้รับสิทธิในการได้รับแพ็คเก็จท่องเที่ยว เมื่อสามารถบรรลุยอดขายได้ต่อเนื่องทุก ๆ ไตรมาศ
 
       ขั้นตอนการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
  1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจ
  2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยังฝ่ายขาย โทร.02-9621233 แฟกซ์ 02-962-1300
  3. วิธีการส่งเอกสารมีดังนี้ 
         3.1 โดยตนเอง 
         3.2 โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ของบริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด 
         3.3 โดยไปรษณีย์ : บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด 99/29 หมู่4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้ น 6
                                    ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
  4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัคร และเอกสารประกอบส่วนงานสนับสนุนการขายจะส่งจดหมายผลการสมัครทางโทรสารหรือทาง E-mail มา
     ยังท่านภายใน 3 วันทาการ (ภายหลังจากท่านนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)
 
 
  

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณา การสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

  1. ใบสมัครตัวแทนจาหน่าย
  2. เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป
  3. หนังสือรับรอง(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  4. ภพ. 20 หรือทะเบียนการค้า
  5. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้จัดการ 
  6. แผนที่ตั้งสำนักงาน
  7. COMPANY PROFILE – ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  8. ภาพถ่ายสถานที่ประกอบการ/สถานที่หน้าร้าน


WMS2011
WMS2012 New Feature
st110A
M320
M302
M300
แบบตอบรับ 29/04/2557
แบบตอบรับ 30/04/2557
Atrust
Microsoft
.
.
รูปแบบโซลูชั่น บริการและดาวน์โหลด วิดีโอความรู้
ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2017 All rights reserved.
บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด
99/29 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 6
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
Tel : 02-9621233, 099-919-4299 Fax: 02-9621300
Email : info@snc.co.th