Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

4 ปัญหา...ห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

4 ปัญหา...ห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

 

                    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานการศึกษาเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้กับ นักเรียน-นักศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจโดยผ่านคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้นมากเช่นกัน เรามาดู 4 ปัญหาหลักๆ กัน


1.ปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่อง (Hardware)
เป็นปัญหาที่สถานศึกษาพบมากที่สุด คือ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการใช้งาน คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีคุณภาพไม่ดี และเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขีดจำกัดในการทำงาน ทางสถานศึกษาควรศึกษาคุณภาพ และรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อที่ทางสถานศึกษาจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย ตรงตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน


2.ปัญหาเกี่ยวกับโปรมแกรม (Software)
สถานศึกษาส่วนมากขาดความรู้ในการใช้ Software ขาดคู่มือแนะนำการใช้งาน ขาดฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือโปรแกรมการใช้งานไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอน ทำให้การเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นโปรแกรมการใช้งานควรเอื้อต่อครูผู้สอน สามารถควบคุมการทำงานได้ สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน ทำให้ครูผู้สอนใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และที่สำคัญโปรแกรมการใช้งานควรมีความทันสมัยตลอดเวลาเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน


3.ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลากร  
ไม่ใช่แค่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่จะใช้คอมพิวเตอร์ได้ ครูผู้สอนส่วนมากควรมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนสอนในรูปแบบใหม่ๆ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ จึงควรมีการส่งเสริมหรือพัฒนาพัฒนาบุคคลากรภายในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความชำนาญ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สามารถซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้อต้นได้ โดยให้ครูผู้สอนที่มีความรู้ช่วยถ่ายทอดให้ หรือเขียนคำชี้แจงวิธีปฏิบัติที่จะช่วยในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้


4.ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ปัญหาทางภาษา ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำ ผู้ศึกษาขาดความสนใจ จึงทำให้การใช้การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จึงควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีสอนหรือเทคนิคการสอนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ ให้มีความหลายหลาย แปลกใหม่ และน่าสนใจ ก็สามารถเป็นแรงจูงใจให้ผู้ศึกษามีความสนใจอยากใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ด้วยเช่นกัน
สุดท้ายนี้สถานศึกษาสามารถนำเอาปัญหาทั้ง 4 ข้อนี้มาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสถานศึกษาได้ เพื่อให้เกินความคุ้มค่า ประหยัดงบประมาณ และตอบโจทย์ผู้ใช้งานในสถานศึกษามากที่สุด

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ถ้าคุณรู้จัก SMARTNETCOM ให้เราเป็นตัวเลือกของคุณ
Source GotoKnow 


แก้ปัญหาห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของคุณสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์