Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOM ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows 10

SMART NETCOM ยินดีให้บริการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือไม่สามารถติดตั้งได้ สามารถติดต่อฝ่ายเทคนิค : Tel. 099-782-5230

โปรแกรม คู่มือ และวีดีโอการใช้งาน SMART NETCOM T800 สำหรับ Windows 10

ขั้นตอนที่ 1 วิธีติดตั้ง Windows 10

ขั้นตอนที่ 2 วิธีตั้งค่าโซนเวลา,ปุ่มเปลี่ยนภาษาบน Windows 10

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการเปลี่ยน Location เป็นประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 4 วิธีการเปลี่ยน ชื่อคอมพิวเตอร์ และ ตั้งค่า IP address 

ขั้นตอนที่ 5 วิธีการ Activate และ Update Windows10 

ขั้นตอนที่ 6 วิธีการปิด Update windows 10

ขั้นตอนที่ 7 วิธีติดตั้ง Driver จำเป็นของคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 8 วิธีติดตั้งโปรแกรม SMART CONTROL 

ขั้นตอนที่ 9 วิธีการใช้งานโปรแกรม SMART CONTROL 

ขั้นตอนที่ 10 ติดตั้งโปรแกรมและวิธีการใช้งาน SMART DASHBOARD

ขั้นตอนที่ 11 การติดตั้งและการตั้งค่าการเชื่อมต่อของ T800

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์