Line ID: @SMARTNETCOM Facebook: SMARTNETCOMTH ติดต่อฝ่ายขาย: 096-846-0080 

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

*** สินค้าประกัน 3 ปี หากเสียไม่สามารถใช้งานได้ เราเปลี่ยนให้ใหม่ทันที *** 

เงื่อนไขการรับประกัน

  1. บริษัท สยาม เน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด รับประกันสินค้าเฉพาะที่ซื้อจากบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯเท่านั้น  โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกัน ตามอายุการรับประกันของสินค้านั้นๆ
  2. ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้การรับประกันไม่รวมถึงสินค้าผิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป)
  3. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดประเภทไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาสินค้า เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ
  4. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวสินค้า, อุบัติเหตุ เช่น แตกหัก ถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ รวมถึงจากภัยธรรมชาติ
  5. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการติดตั้งการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข หรือการเปิดผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท
  6. สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้ และ อยู่ในเงื่อนไข การรับประกันสินค้า  บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมเปลี่ยนตัวสินค้าหรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันในครั้งแรก
  7. หากการตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆในเครื่อง เกิดการสูญหายเมื่อส่งเคลมหรือมีการเปลี่ยนสินค้าใหม่ จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่าย ซึ่งทางบริษัทฯและตัวแทนจำหน่ายจะไม่ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว ดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำสินค้าไปเคลมหรือเปลี่ยน
  8. Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) หรือสติกเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด ชำรุด เสียหาย เลือนลาง ถูกแก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติกเกอร์
  9. สินค้าต้องไม่ผ่านการดัดแปลง ถอด ซ่อมแซม หรือถูกเปิดตัวสินค้าจากผู้ที่มิใช่เจ้าหน้าที่ที่ทางบริษัทฯ แต่งตั้ง

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์